Kasa na konto Pieniądze muszą się zgadzać

mytag

Analiza systemu lokat bankowych

Posted by admin on Thu, Dec 01 2016 11:28:56

W bankowości jest wiele źródeł, które mogą podlegać analizie. Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie danych: dane jakościowe i dane ilościowe. Dane jakościowe charakteryzowane są za pomocą kategorii opisowych lub przyporządkowanych im kodów. Wykorzystywane są metody proste w postaci rozkładów części prezentowanych na tablicach oraz na wykresach, jak również bardziej zaawansowane (tablice kontyngencji i współczynniki kontyngencji). Dane ilościowe charakteryzowane są za pomocą zmiennych, których wartości są liczbami rzeczywistymi. Zmienne dzielą się na zmienne i przedziałowe. W celu przeprowadzenia analizy danych finansowych banku należy najpierw pogrupować je i przedstawić w jednej z trzech form: liczbowej, graficznej, opisowej.

Analiza finansowa dzieli się na dwie części: analizę efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa oraz analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Taka klasyfikacja została dokonana na podstawie wzrostu zapotrzebowania na informacje wynikające z analizy finansowej, a także różnicy potrzeb, jakie wyrażali, między innymi, kierownictwo przedsiębiorstwa, jak również akcjonariusze, wierzyciele czy banki. Analiza finansowa, która polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazując efektywność działania przedsiębiorstwa, nie może być wykonana, tylko i wyłącznie na podstawie analizy danych finansowych. Dokonując takiej należy brać pod uwagę wiele płaszczyzn działalności przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa ma jego otoczenie, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Analiza finansowa to również doskonały sposób percepcji wymagany dla zrozumienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jego branży, przedstawionych w sprawozdaniu finansowym wyników oraz różnych rodzajów ryzyka. Polega często na upraszczaniu, porównywaniu, przedstawianiu informacji w wymiarze ilościowym, jakościowym oraz sporządzaniu prognoz. Ostatecznym jej celem jest wyciągnięcie wniosków sprowadzających rzeczywistość finansową badanego przedsiębiorstwa do jednoznacznego wartościującego stwierdzenia jego kondycji finansowej. Wynika z niej, że analiza finansowa jest to sposób na lepsze zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa a także jego działalności gospodarczej.

Analiza finansowa dostarcza informacji, dzięki którym możliwa jest odpowiedź na pytania dotyczące, między innymi, kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak również możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości, pokonania barier w rozwoju przedsiębiorstwa, wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz czy zasoby majątkowe i pracownicy gwarantują rozwój przedsiębiorstwa. Dzisiejsza analiza finansowa nie tylko pozwala interpretować liczby zawarte w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim jest przydatna do lepszego wykorzystania zasobów i czynników zewnętrznych, poprawy wyników finansowych a także sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa jest wykonywana na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa. Ułatwia podejmowanie decyzji, które wpływają na efektywność rozwoju. Treścią analizy finansowej są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Analiza finansowa to jedna z najstarszych elementów analizy ekonomicznej. Początkowo jej zasięg obejmował wyłącznie analizę bilansu oraz rachunku zysków i strat. Obecnie analiza finansowa została poszerzona o interpretację czynników wywierających pozytywny wpływ na ogólną kondycję przedsiębiorstwa. Dlatego też analizę finansową można charakteryzować jako element analizy ekonomicznej, który odpowiada za badanie efektywności działania przedsiębiorstwa oraz jego możliwości finansowych i majątkowych.

Posted in mytag | Leave a comment

Dodatkowe koszta w każdych kredytach gotówkowych

Posted by admin on Fri, Nov 27 2015 12:34:35

Kredyty gotówkowe dotyczą znacznie mniejszej kwoty niż kredyty hipoteczne oraz mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że choć pożycza się 5 tysięcy a nie 50, to jednak wciąż generuje on koszty dodatkowe zwane oprocentowaniem. Oznacza to, że przy każdej racie bank będzie doliczał procent, który stanowi dodatkowe koszta. Sprawdź na www.ekredytowymarket.pl najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego żeby wybrać najlepszą z ofert.

Przed wzięciem kredytu należy się dobrze rozejrzeć i zapoznać z ofertami banku.

Jakie są wszystkie dodatkowe opłaty związane ze spłatą kredytu?

Odsetki

Najważniejsza opłata związana jest z odsetkami. Jest to koszt naliczany dla kredytobiorcy za samo używanie pożyczonych pieniędzy. Najprościej określić to jako wynagrodzenie banku za wypożyczenie pieniędzy. Przed wzięciem kredytu należy się zainteresować jak wysokie oprocentowanie i przez jaki czas proponują nam przy braniu kredytu. Nieraz zdarza się, że te niskie raty spłaca się tylko przez jakiś czas. Wtedy trzeba się dowiedzieć, jak wysokie będzie się płacić później. W tym przypadku mówimy o oprocentowaniu stałym i zmiennym.

Ubezpieczenie

Jest to ochrona dla kredytobiorcy i kredytodawcy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się spłacić pozostały dług w nagłych przypadkach. Za takie uważa się śmierć osoby biorącej kredyt, trwałe kalectwo lub niezdolność do pracy. Istnieją również takie, które chronią w przypadku nagłej, ale czasowej utraty pracy i zmniejszenia dochodów.

Ponieważ jest to ubezpieczenie przede wszystkim dla banku, często oferuje on obniżone prowizje lub raty procentowe w zamian za skorzystanie z usługi ubezpieczyciela. Nie zawsze jest to jednak operacja korzystna dla kredytobiorcy. Zdarza się również tak, że bank wymaga od kredytobiorcy skorzystania z ubezpieczenia.

Prowizja za przyznanie kredytu

Poza odsetkami jako wynagrodzeniem dla banku, wiele decyduje się jeszcze na doliczenie do pierwszej raty dodatkowej kwoty. Jest to jednorazowa prowizja za samo przyznanie kredytu, czyli kolejne wynagrodzenie dla kredytodawcy.

Dodatkowe opłaty

Często przed wzięciem kredytu bank stawia dodatkowe wymagania. Jednym z nich jest założenie w oddziale konta osobistego, co wiąże się z kosztami samego jego prowadzenia.

Posted in mytag | Leave a comment